2011 Snapshots

Pamela's Birthday
Pamela's Birthday
Lydy and Arwen
Lydy and Arwen
Pool Party
Pool Party
March Miscellany
March Miscellany
Oleg Photo Shoot and Party
Oleg Photo Shoot and Party
Dena and Matt's Shower
Dena and Matt's Shower
Mike Glicksohn (1946-2011)
Mike Glicksohn (1946-2011)
Book Release Party
Book Release Party
Steven's Back
Steven's Back
Minn-StF 26-March
Minn-StF 26-March
April Miscellany
April Miscellany
Barbara's Birthday Dinner
Barbara's Birthday Dinner
Minicon 46
Minicon 46
May Miscellany
May Miscellany
Mayday Festival 2011
Mayday Festival 2011
June Miscellany
June Miscellany
Joel Rosenberg 1954-2011
Joel Rosenberg 1954-2011
Oleg's Shoot Near Mankato
Oleg's Shoot Near Mankato
Ribfestapalooza
Ribfestapalooza
Fourth Street Fantasy Convention
Fourth Street Fantasy Convention
Memorial Gathering for Joel Rosenberg
Memorial Gathering for Joel Rosenberg
Rosenberg Benefit at Dreamhaven Books
Rosenberg Benefit at Dreamhaven Books
September Miscellany
September Miscellany
Fall Pool Party
Fall Pool Party
Occupy MN
Occupy MN
Conjecture 2
Conjecture 2
Roller Derby, CVRG vs. Harbor City
Roller Derby, CVRG vs. Harbor City
November Miscellany
November Miscellany
Panning Practice
Panning Practice
Roller Derby, CVRG vs. Fergus Falls
Roller Derby, CVRG vs. Fergus Falls
Minnesota Roller Girls
Minnesota Roller Girls
Mary's Birthday
Mary's Birthday
December Miscellany
December Miscellany
Roller Derby
Roller Derby
Corwin & Dee's Anniversary
Corwin & Dee's Anniversary
Gathering at Bruce and Karen's
Gathering at Bruce and Karen's
[up] [snapshots] [photo page] [DD-B] [site status] [pit]
David Dyer-Bennet